Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

De nawerking van straf(proces)rechtelijke regels bij de administratieve sanctionering van misdrijven

In de Europese lidstaten is er een depenaliseringstendens, die in België herhaaldelijk een ‘zachte’ vorm heeft aangenomen, waarbij de wetgever voorziet in de mogelijkheid tot bestuurlijke afhandeling. Misdrijven kunnen dus zowel strafrechtelijk als administratiefrechtelijk worden afgehandeld. Bij deze ‘gemengde’ misdrijven moet een bevoegde instantie, vaak het parket, optreden als spelverdeler en discretionair bepalen of ze administratief dan wel strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Deze voor de overtreder onzekere keuze determineert de aard van de vervolging en is dus niet neutraal. De beslissing om administratief af te handelen, vormt de als misdrijf omschreven gedraging immers om tot een soort ‘ex-misdrijf’. Deze term is gepast omdat de keuze voor administratieve afhandeling ertoe leidt dat de regels van het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering (overeenkomstig het internrechtelijke strafbegrip) niet (langer) gelden. Bijgevolg rijst de vraag hoe de wetgever, eens gekozen voor de administratieve afhandeling, die afhandeling moet inrichten. Momenteel heeft de wetgever nog onvoldoende nagedacht hoe die afhandeling moet worden ingericht en is elke administratieve sanctieprocedure apart en verschillend gereguleerd. Het resultaat is een gefragmenteerd en versnipperd geheel. 

Dit boek, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, tracht de punitieve bestuurlijke handhaving als reactie op ex-misdrijven mee vorm te geven en onderzoekt of een aantal straf(proces)rechtelijke regels aan die zogenaamde ex-misdrijven ‘blijven plakken’. De auteur gaat meer specifiek na welke regels van het strafrecht en het strafprocedurerecht moeten nawerken als beslist wordt om een gemengd misdrijf uitsluitend via een administratieve procedure af te handelen.

Uitgever : Larcier - Intersentia

Aantal pagina's : 1074

ISBN : 9789400017856

Uitgavedatum : 01/04/2024

212.26 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Rechter, hoor je mij?

Sinds jaar en dag is de plaats van kinderen en jongeren binnen justitie een heikel punt.

Lees meer

Handboek btw 2023-2024

1ste editie 2023

Lees meer

Handboek Bouwrecht - 3e editie

Het Handboek Bouwrecht begeleidt u bij alle fases van het bouwgebeuren. U bent aannemer of promotor, architect of een studiebureau, opdrachtgever-bouwheer: alle aspecten en fases van het bouwproces, bekeken vanuit alle participanten aan dit proces komen aan bod.

Lees meer

De advocaat, vrij om te ondernemen

A year from now, you'll wish you started today

Lees meer